Vedtekter for Solberg andelsgård

– Dine muligheter og forpliktelser som andelshaver på Solberg gård i Asker.  

 • Navn

Formelt inngår Solberg andelsgård under enkeltmannsforetaket Helene Jakobsen på Solberg gård i Asker kommune. Bonden som eier gården heter Helene Jakobsen.

 • Selskapsform

Solberg andelsgård er del av et enkeltmannsforetak. Foretaket heter Helene Jakobsen og har organisasjonsnummer: 992093811. Andelslandbruket har sitt eget virksomhetsnummer: 992174366. Foretaket er registrert i Asker og har kontor i Vollen. Andelshaverne hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser, annet enn med innbetalt andel/er. Regnskapsåret følger kalenderåret.

 • Formål

Formålet med Solberg andelsgård er å fremme samarbeid mellom mennesker som ønsker å dyrke egen mat og Solberg gård, og drives i tråd med mange av prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture (CSA). Delt avling og risiko, dialog og åpenhet. Vi forsøker å tenke bærekraft i alle ledd, også økonomisk.

Andelslandbruket er per 26.04.2020 godkjent økologisk av Debio. Som Debio-merket må vi dyrke etter retningslinjer for økologisk matproduksjon gitt av Debio. Dette er en miljøvennlig måte å dyrke mat på, med fokus på å ivareta matjord, dyr og mennesker på en mest mulig skånsom og bærekraftig måte.

 • Andel og betaling

Alle familier som ønsker tilgang til andelslandbruket er pliktig å betale for en eller flere andeler. En familie er begrenset til å gjelde en kjernefamilie bestående av to foreldre og deres hjemmeboende barn. En andel tilsvarer høsting i høsteperioden for det en voksen person spiser av bær og frukt for 1-2 uker av gangen. Du skal ikke føle at du mangler noe, så lenge bæret eller grønnsaken du savner er høsteklar på jordet.

Øvrig familie og venner av andelshavere kan ikke delta på andelslandbruket, og heller ikke høste på vegne av andelshavere, uten selv å kjøpe andel. Derimot kan andelshaverne innad i andelslandbruket høste på vegne av hverandre.

Andel

Ved årsskiftet bestemmer gårdeier et minimum eller maksimum antall andelshavere. Kjøp av andeler er åpent for privatpersoner. Ved nærmere avtale med gårdeier, er det også mulig å kjøpe andeler av bedrifter og organisasjoner. I 2020 har gårdeier satt av plass til 20-30 andeler.

Andelsprisen justeres årlig i forhold til kostnadene som forventes å påløpe. I 2020 er prisen satt til 3 950 kroner for en andel. Ved å kjøpe en andel betaler du først og fremst for opplevelser knyttet til å dyrke bær og grønnsaker, uavhengig av avling. Opplevelsene skjer i form av at du som andelshaver deltar i å dyrke egen mat. Mengden du kan høste avhenger til dels av avlingen vi oppnår, og av hvor mange andeler du kjøper. En andel tilsvarer det en gjennomsnittlig voksen person i høsteperioden kan spise av bær og grønnsaker. Men dere skal føle at andelen er raus, fremfor å være knapp.

Bær og grønnsaker fordeles mellom andelshaverne, ved at du høster på egenhånd i henhold til en høsteliste som ukentlig publiseres på nettsiden i høsteperioden. Hvis du bor langt unna kan du be om å få høste for to uker av gangen. Husk at bær og grønnsaker er høsteklare til forskjellige tidspunkt. Det vi har mye av på et tidspunkt, har vi lite av på et annet.

Ved overskuddsproduksjon som det vi fikk i 2018, kan gårdeier beslutte at produktene skal selges eller gis bort. Hvis ikke alle andelene blir solgt, kan det hende gårdeier må dekke inn kostnadene for produksjonen ved for eksempel å selge deler av avlingen på andre måter.

Produksjonsmidler

Ved å betale for en andel, kjøper du deg samtidig en rettighet til å benytte deg av redskap og andre produksjonsmidler som Solberg gård disponerer til andelslandbruket. Per i dag er det andelslandbrukets parkeringsplass, håndredskap i redskapsbod og veksttunnel. Rettigheten begrenser seg til å gjelde bruk i forbindelse med arrangerte aktiviteter på andelsgården. Det kan kun benyttes i andelslandbrukets åpningstider, mandag til søndag 08:00-22:00, og kun for sesongen du har kjøpt andel.

Alle produksjonsmidler i tilknytning til andelslandbruket skal disponeres av flere. Derfor må andelshaverne innrette seg på å dele med hverandre. Ødelegger eller påfører du eller noen i din familie produksjonsmidler skade, plikter du å erstatte disse uoppfordret. Skjer det på grunn av naturlig slitasje, holder det å melde om skaden til gårdeier.

Betaling

Bindende innmelding med to ukers angrefrist skjer ved inngangen til sesongen på Solberg andelsgårds nettside. Faktura blir sendt etter angrefristens utløp per e-post med 14 dagers betalingsfrist. Betaler du ikke innen fristen, vil du motta purring med gebyr og forsinkelsesrenter. Det er mulig å få betalingsutsettelse og å dele opp innbetalingen så lenge det skjer etter avtale med gårdeier. Andel/er kan ikke omsettes eller refunderes, men kan i enkelte tilfeller overføres til andre etter avtale med gårdeier. Ved sesongens slutt må du som andelshaver melde deg inn på nytt for neste sesong for å bli med videre.

 • Andelshaveres rettigheter og plikter

Som andelshaver på Solberg gård har du rett til:

 • En stemme ved felles avstemminger.
 • Å bevege deg på andelslandbrukets bruksområde under åpningstidene.
 • Parkere på andelslandbrukets parkeringsplass og bruke produksjonsmidlene i henhold til gjeldende retningslinjer i forbindelse med aktiviteter på andelslandbruket.
 • Delta på dugnader og felles arrangementer.
 • Høste bær og grønnsaker til eget bruk tilsvarende det som står på de publiserte høstelistene.

Ved innmelding og betaling av andel forplikter du å sette deg til å påse at du og familien din følger de felles regler og retningslinjer som gjelder for andelsgården. Ved mislighold kan du nektes tilgang til andelslandbruket umiddelbart, og uten å få tilbakebetalt penger eller utbytte i form av bær og grønnsaker. Reglene og retningslinjene på Solberg andelsgård er som følger:

 • Du må følge de instruksjoner som blir gitt knyttet til produksjonen, i samsvar med det som er bestemt på allmøtene.
 • Din dugnadsdeltakelse skjer på tillit, vi fører ingen liste over hvor mange timer du deltar knyttet til produksjonen. Påse derfor at du deltar minimum tyve timer på lik linje med andre, og i samsvar med rådene for utførelse av arbeidsoppgavene fra gårdeier. Kommer noe i veien som gjør at du ikke får deltatt på dugnader, så gi gårdeier beskjed om dette og forsøk å kompensere på andre måter.
 • Vi skal samarbeide med hverandre – mange ulike mennesker med forskjellig erfaring og kunnskap. Vis respekt, romslighet og ydmykhet overfor dine med-andelshavere. Alle skal få lov til å delta, det gjelder uavhengig av psykisk og fysisk helsetilstand.
 • Forlat alltid stedet og produksjonsmidlene knyttet til andelslandbruket i litt bedre stand enn de var da du kom. På den måten ivaretar vi stedet og skaper god energi. Ødelegger du noe, så erstatt det uoppfordret.
 • Vis hensyn til gårdens naboer, dette er deres hjemsted, og et andelslandbruk som nabo er ikke nødvendigvis noe de har bedt om.
 • Ta det med ro, vi skal delta med lyst fremfor av plikt. Er du sliten og ikke ønsker å delta en dag, så er det lov å avlyse. Forsøk ikke å irritere deg over mennesker som sluntrer unna og bidrar mindre enn deg.
 • Høsting skjer på tillit, avlingen er noe vi har dyrket frem sammen, spar derfor noe igjen til dine med-andelshavere. Ikke høst mer enn det som står på høstelisten, selv om du ikke har rukket å høste alle ukene tidligere i sesongen.
 • Vi står alle ansvarlige for produksjonen. Får vi insektangrep, blir gårdeier sykemeldt, regner det sommeren gjennom, ryker vanningsanlegget eller skjer andre uforutsette ting som kan skade avlingen, er det alle andelshaveres ansvar å delta for å forhindre skade så godt det går – uavhengig av arbeidsdeltakelse gjennom sesongen.
 • Som andelshaver har du kun tilgang til angitt bruksområde for andelslandbruket, og kun i andelslandbrukets åpningstider. Resten av Solberg gård disponeres til andre formål.
 • Organisasjon og styre

Styre

Solberg andelsgård inngår i foretaket til Solberg gård og er således produsentstyrt. Likevel er det gjennom organisering av oppgave- og ansvarsdeling mellom andelshaverne lagt opp til medvirkning.

Gårdeier har det overordnede ansvaret for den administrative og økonomiske driften, samt faglig planlegging og gjennomføring av produksjonen. Samtidig forsøker andelsgården å få opprettet en kjernegruppe ved inngangen til hver sesong bestående av 3-5 andelshavere, som kan være bindeledd mellom andelshavere og gårdeier, og sørge for at andelshavernes interesser blir ivaretatt. Dette forutsetter at noen av andelshaverne ønsker å være del av en kjernegruppe og påta seg det ekstra ansvaret dette innebærer.

Kjernegruppe

Kjernegruppen har ansvaret for at budsjett og produksjonsplan gjennomføres, men har ikke personlig ansvar for økonomien i andelslandbruket. Kjernegruppen skal også være initiativtaker til sosiale sammenkomster, sammen med gårdeier. Består kjernegruppen over flere sesonger, skal de i regi av andelshaverne delta i å utforme produksjonsplan og budsjett for neste sesong. Kjernegruppen møtes månedlig sammen med gårdeier. Det skrives referat fra møtene som deles med andelshaverne på nettsiden.

Avstemming

Avstemming ved felles avgjørelser som angår andelslandbruket skjer ved håndsopprekkelse på allmøter, eller spørreundersøkelser per Facebook eller e-post.

Allmøter arrangeres to ganger i året, ved inngangen og utgangen av hver sesong.

Oppstartsmøte

På det første allmøtet ved inngangen til sesongen, presenterer gårdeier budsjett, produksjonsplan og strategi for gjennomføring og kommunikasjon. I tillegg forsøker vi å opprette en kjernegruppe.

Sesongavslutning

Det andre allmøtet er et kombinert årsmøte og høsttakkefest. Møtet skjer ved sesongavslutning i perioden sept-nov og varsles minst fire uker før. Innkomne saker må være gårdeier i hende to uker før møtet. Avgjørelser på møtet skjer med alminnelig flertall. Hver andel representerer én stemme. Ved stemmelikhet i valg avgjøres valg ved loddtrekning. Følgende saker presenteres og behandles på årsmøtet:

 1. Valg av referent og møteleder.
 2. Grov presentasjon av foreløpig årsregnskap.
 3. Tilbakemelding på utsendt spørreundersøkelse.
 4. Innkomne saker.
 5. Forslag til produksjonsplan, andelspris og budsjett kommende år.

Møtet avsluttes med felles måltid om ønskelig.

 • Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskuddet går til å lønne gårdeier, samt hvis det er økonomi til det å gjøre investeringer som kommer andelslandbruket til gode.

 • Sanksjoner

Gårdeier kan vedta å ekskludere andelshavere om de opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade foretaket.

 • Tvister

Tvist mellom medlemmer, eller mellom medlemmer og foretaket, skal underlegges reglementet og norsk lov.

 • Oppløsning

Forslag om oppløsning kan kun skje av gårdeier og må framsettes minst én måned før oppløsning. Foretakets medlemmer har da rett til å få utbetalt innbetalt beløp for antall andeler de har kjøpt for neste sesong.