Vedtekter for Solberg andelsgård

 • 1. Navn

Formelt inngår Solberg andelsgård under enkeltmannsforetaket Helene Jakobsen på Solberg gård. Vi kaller det Solberg andelsgård fordi det er beskrivende for driften, og for å skille andelslandbruket fra resten av gårdsregnskapet.

 • 2. Selskapsform

Solberg andelsgård er del av et enkeltmannsforetak. Foretaket heter Helene Jakobsen og har organisasjonsnummer: 992093811. Andelslandbruket har sitt eget virksomhetsnummer: 992174366. Foretaket er registrert i Asker og har kontor på gården. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser, annet enn med innbetalt medlemsavgift og andel/er. Regnskapsåret følger kalenderåret.

 • 3. Formål

Formålet med Solberg andelsgård er å fremme samarbeid mellom andelshaverne, en gartner og Solberg gård i tråd med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture (CSA). Samarbeidet kan også omfatte avtaler med andre økologisk drevne gårder. Produksjonen skal drives etter økologiske retningslinjer.

 • 4. Medlemskap, andel og betaling

Alle som ønsker tilgang til andelslandbruket er pliktig å betale medlemsavgift, dette gjelder også barn over seks år. I tillegg må medlemmet minimum kjøpe én andel per “nærfamilie”. Nærfamilie begrenses til å bestå av to foreldre og deres barn. Øvrig familie og venner kan ikke delta i andelslandbruket, og heller ikke høste på vegne av andelshaverne, uten selv å være medlem. Derimot kan medlemmene i andelslandbruket høste på vegne av hverandre.

Medlemskap

Medlemskap er åpent for privatpersoner og større husstander, men ikke for organisasjoner, og tegnes for et år av gangen ved kjøp av medlemsavgift og andel fastsatt på årsmøtet. Årsmøtet kan bestemme et minimum eller maksimum antall medlemmer hvis gjennomføring av formålet krever det. Medlemmer har rett til tegning av én eller flere andeler. Medlemskap gjelder fra et årsmøte til et annet eller så lenge man fortsetter å kjøpe andel/er hver sesong.

Ved å betale medlemsavgiften kjøper du deg en rettighet til å benytte deg av utstyr som for eksempel parkeringsplass, redskap, toalett, veksthus eller andre produksjonsmidler Solberg gård ønsker å disponere til andelslandbruket. Det garanteres ikke her at produksjonsmidlene som nevnes over er tilgjengelige før andelslandbruket genererer nok inntekter til å investere i disse, men man forsøker å få dette oppe og stå i henhold til investeringsbudsjettet i løpet av 2017.

Medlemmene har kun tilgang til produksjonsmidlene under andelslandbrukets åpningstider, mandag til søndag klokken 6:00-22:00, og kun for perioden medlemmet er eier av minst én andel innenfor nærmeste familie. Alle produksjonsmidler i tilknytning til andelslandbruket skal disponeres av alle medlemmer, derfor må man innrette seg på å dele med hverandre. Ødelegger eller påfører medlemmet eller noen i deres nærfamilie produksjonsmidler skade, plikter medlemmet å erstatte disse.

Andel

Andelsprisen justeres årlig på årsmøtet i forhold til kostnadene som forventes å påløpe ved neste års produksjon. Mest sannsynlig vil prisen synke allerede neste år. Medlemmene betaler, gjennom å kjøpe en andel, for opplevelser knyttet til å produsere/dyrke frukt, bær og grønnsaker uavhengig av oppnådd avling. Opplevelsene skjer i form av at medlemmene på eget initiativ deltar med minst ti dugnadstimer per andel, i form av arbeid knyttet til produksjonen. Medlemmene er verken gjennom medlemsavgiften eller ved kjøp av en andel garantert ferdige varer, ettersom mengden man høster avhenger av avlingen man oppnår. Lykkes produksjonen fordeles utbyttet mellom medlemmene tilsvarende deres andel/er.

Ved overskuddsproduksjon kan daglig leder i samsvar med medlemmene beslutte om produktene skal selges eller gis bort. Eventuelle inntekter av dette tilfaller andelslandbruket i form av investeringer knyttet til produksjonen som kommer medlemmene til gode.

Betaling

Inn- og utmelding skjer på nettsiden. Faktura vil bli sendt per e-post med to ukers betalingsfrist. Betaler ikke medlemmet innen fristen, vil medlemskap tilbys til andre uten varsel så lenge ikke annet er avtalt med daglig leder. Betaling av medlemsavgift skjer ved inngangen til hvert år, i løpet av januar måned. Betaling av andeler skjer i løpet av februar/mars måned for kommende sesong.

Medlemskap og andel/er kan ikke omsettes eller refunderes, men kan i enkelte tilfeller overføres til andre etter avtale med styret. Medlemskapet løper automatisk inntil medlemmet melder seg ut eller andelslandbruket opphører.

 • 4. Medlemmenes rettigheter og ansvar
 • Hvert medlem har én stemme ved avstemninger.
 • Medlemmer har rett til utbytte tilsvarende sin andel.
 • Medlemmer har rett til å bli informert om foretakets økonomiske situasjon og andre viktige saker tilknyttet andelslandbruket. Andelslandbrukets økonomi skal være transparent for medlemmene.
 • Medlemmene har rett og plikt til å påta seg tillitsverv, for eksempel å sitte som leder i en av arbeidsgruppene. Tiden medlemmet avsetter til vervet, avskrives av de ti dugnadspliktige timene til vedkommende.

Ved innmelding og betaling av medlemsavgift og andel forplikter medlemmene å sette seg inn i og påse at en selv og andre deltakere i familien følger våre felles regler og retningslinjer. Ved mislighold kan medlemmet nektes tilgang til andelslandbruket umiddelbart, og uten å få tilbakebetalt utestående penger eller “utbytte”.

Reglene og retningslinjene på Solberg andelsgård er som følger:

 • Din dugnadsdeltakelse skjer på tillit, vi fører ingen liste over hvor mange timer du deltar knyttet til produksjonen. Påse derfor at du deltar på lik linje med andre og i samsvar med rådene for utførelse av arbeidsoppgavene fra daglig leder, gartner eller lederen for din arbeidsgruppe.
 • Vi skal samarbeide med hverandre, mange ulike mennesker med forskjellig erfaring og kunnskap. Vis respekt, romslighet og ydmykhet overfor dine med-medlemmer. Alle skal få lov til å delta og være med på å bestemme, det gjelder uavhengig av psykisk og fysisk helsetilstand.
 • Forlat alltid stedet og produksjonsmidlene knyttet til andelslandbruket i litt bedre stand enn de var da du ankom. På den måten ivaretar vi stedet og skaper god energi. Ødelegger du noe, så erstatt det uoppfordret.
 • Vis hensyn til gårdens naboer, dette er deres hjemsted, og et andelslandbruk som nabo er ikke nødvendigvis noe de har bedt om.
 • Ta det med ro, vi skal delta med lyst fremfor av plikt. Er du sliten og ikke ønsker å delta en dag, så er det lov å avlyse. Forsøk ikke å irritere deg over mennesker som sluntrer unna og bidrar mindre enn deg.
 • Høsting skjer på tillit, avlingen er noe vi har dyrket frem sammen, spar derfor noe igjen til dine med-medlemmer.
 • Vi står alle ansvarlig for dyrkingen. Får vi angrep av skadedyr, blir gartneren sykemeldt, regner det sommeren gjennom, ryker vanningsanlegget eller skjer andre uforutsette ting som kan skade avlingen, er det alle medlemmenes ansvar å delta for å hindre at dette skjer – uavhengig av dugnadsdeltakelse gjennom året.
 • 6. Organisasjon og styre

Styre

Andelslandbruket ledes av et styre bestående av daglig leder, gartner, og 4-6 styremedlemmer fra andelslandbruket. Daglig leder, her eier av Solberg gård, har i tillegg til det økonomiske ansvaret, det administrative ansvaret for driften av foretaket. Gartneren har det faglige ansvaret for planlegging og gjennomføring av produksjonen. Styremedlemmene representerer lederne for ulike arbeidsgrupper bestående av ulike medlemmer. Styremedlemmene er bindeleddet mellom styret og arbeidsgruppen de leder, og har ansvaret for å holde oversikt over, beskrive og delegere ut ulike arbeidsoppgaver knyttet til produksjonen til medlemmene i sin gruppe.

Styret fører protokoll fra sine møter og har følgende arbeidsoppgaver:

 • Forberede og gjennomføre årsmøtet, og andre medlemsmøter ved behov.
 • Overordnet ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

Medlemmene

Alle medlemmene deles inn i ulike arbeidsgrupper avhengig av hva de ønsker å bidra med og i form av minimum ti dugnadstimer.

Avstemming

Avstemming ved avgjørelser som angår andelslandbruket skjer enten ved hjelp av spørreundersøkelser per Facebook, e-post, håndsopprekkelse eller ved at lederen for arbeidsgruppene videreformidler til styret hva gruppen som helhet ønsker for andelslandbruket.

Årsmøte

Årsmøtet avholdes hver høst etter endt sesong. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning og saksliste. Varsel om årsmøtet skal skje innen en måned før møtet. Forslag til innkomne saker må foreligge tre uker før møtet og sakspapirene gjøres tilgjengelig for medlemmene senest to uker før dette. Avgjørelser på årsmøtet skjer med alminnelig flertall. Hver stemmeberettiget medlem har én stemme. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Følgende saker behandles og avgjøres:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Årsregnskapet.
 5. Innkomne saker.
 6. Styrets forslag til medlemsavgift og andelspris for neste sesong.
 7. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
 8. Valg av eventuelle nye styremedlemmer, ledere for arbeidsgruppene.

For å kunne behandles av årsmøtet, må forslag til vedtektsendring være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves ¾ flertall på årsmøtet.

 • 9. Ekstraordinært årsmøte

Når minst 1/3 av andelshaverne eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist og innkallingen må inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

 • 10. Anvendelse av årsoverskudd

Årsoverskuddet går til å lønne daglig leder ut ifra det man har estimert at hun/han vil “koste” i budsjettet. Eventuelt overskytende investeres av Solberg gård i noe som kan komme medlemmene i andelslandbruket til gode.

 • 12. Sanksjoner

Daglig leder og styret kan vedta å ekskludere medlemmer om de opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade foretaket.

 • 13. Tvister

Tvist mellom medlemmer, eller mellom medlemmer og foretaket, skal underlegges reglementet og norsk lov.

 • 14. Oppløsning

Forslag om oppløsning kan kun skje av daglig leder og må framsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt innbetalt beløp for antall andeler de har kjøpt inneværende år, men bare hvis forslaget om oppløsning fremsettes før utløpet av høstesesongen, det vil si før utløpet av september.