Vedtekter for Solberg andelsgård

1. Navn

 • Navnet på sammenslutningen er Solberg andelsgård SA.

2. Selskapsform

 • Solberg andelsgård SA er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. Foretaket er registrert i Asker kommune. Regnskapsåret følger kalenderåret. 
 • Medlemmene kalles heretter andelshavere.

3. Foretakets formål 

 • Foretakets formål er å fremme andelshavernes interesser gjennom deres deltakelse i produksjon av og utbytte fra landbruksvarer. Produksjonen skal samsvare med prinsippene for andelslandbruk/Community Supported Agriculture og drives etter økologiske retningslinjer vedtatt av årsmøtet.
 • Ved overskuddsproduksjon kan styret beslutte om produktene skal selges eller gis bort.

4. Medlemskap, andel og betaling

 • Medlemskap er åpent for alle enkeltpersoner, men ikke for organisasjoner. Ved innmelding betales et andelsinnskudd. Deretter betales en medlemskontingent pr. kalenderår som gir rett til en andel. Både andelsinnskudd og kontingent fastsettes av årsmøtet.
 • Styret kan bestemme en øvre grense for antall andelshavere hvis gjennomføringen av driften krever det.  
 • Utmelding gir ingen refusjon av andelsinnskuddet og kontingent.  

5. Andelshavernes plikter og rettigheter / Andelshavernes rettigheter og ansvar

 • Hver andelshaver har én stemme ved avstemminger. Dvs. En andel = en stemme.
 • Alle andelshavere har rett til utbytte av produksjonen. Andelen foreslås av styret og vedtas av årsmøtet.
 • Andelshavere har rett til å bli informert om foretakets økonomiske situasjon og andre viktige saker.
 • Andelshaverne har rett til å ta imot tillitsverv
 • Alle andelshavere plikter å bidra med  minimum 10 timer egenarbeid i tillegg til oppmøte   på minimum to organiserte dugnader 
 • Antall timer foreslås av styret og vedtas av årsmøtet. 
 • Medlemmene har kun tilgang til produksjonsmidlene (jordet, parkeringsplassen og redskapsboden) under andelsgårdens åpningstider, mandag til søndag klokken 06:00-22:00

6. Andel

 • Prisen på en andel justeres årlig på årsmøtet i forhold til kostnadene som forventes å påløpe ved neste års produksjon. 
 • Medlemmene betaler for opplevelser knyttet til å produsere/dyrke bær og grønnsaker uavhengig av oppnådd avling. Opplevelsene skjer i form av at medlemmene på eget initiativ deltar i form av arbeid knyttet til produksjonen. Medlemmene er verken gjennom medlemskontingent eller ved kjøp av en andel garantert ferdige varer, ettersom mengden man høster avhenger av avlingen man oppnår. Lykkes produksjonen fordeles utbyttet av avlingen mellom medlemmene tilsvarende deres andel/er.

7. Betaling

 • Inn- og utmelding skjer på nettsiden til Solberg andelsgård. Faktura vil bli sendt per e-post med to ukers betalingsfrist. Betaler ikke medlemmet innen fristen, vil medlemskap tilbys til andre uten varsel så lenge ikke annet er avtalt med styret. Betaling skjer i løpet av januar måned for kommende sesong. 
 • Medlemskap og andeler kan ikke omsettes eller refunderes, men kan i enkelte tilfeller overføres til andre etter avtale med styret. Medlemskapet løper automatisk inntil medlemmet melder seg ut skriftlig på mail til Solberg andelsgård eller samvirkeforetaket opphører. 
 • Ved innmelding og betaling av medlemsavgift og andel forplikter medlemmene å sette seg inn i og påse at en selv og andre deltakere i familien følger våre felles regler og retningslinjer. Ved mislighold kan medlemmet nektes tilgang til Solberg Andelsgård umiddelbart, og uten å få tilbakebetalt utestående penger eller “utbytte”.

8. Reglene og retningslinjer på Solberg andelsgård er som følger: 

 • Din dugnads-deltakelse skjer på tillit, vi fører ingen liste over hvor mange timer du deltar knyttet til produksjonen. Påse derfor at du deltar på lik linje med andre og i samsvar med rådene for utførelse av arbeidsoppgavene fra daglig leder, gartner eller lederen for din arbeidsgruppe. 
 • Vi skal samarbeide med hverandre, mange ulike mennesker med forskjellig erfaring og kunnskap. Vis respekt, romslighet og ydmykhet overfor dine med-medlemmer. Alle skal få lov til å delta og være med på å bestemme, det gjelder uavhengig av psykisk og fysisk helsetilstand. 
 • Forlat alltid stedet og produksjonsmidlene knyttet til andelslandbruket i litt bedre stand enn de var da du ankom. På den måten ivaretar vi stedet og skaper god energi. 
 • Vis hensyn til gårdens naboer, dette er deres hjemsted, og et andelslandbruk som nabo er ikke nødvendigvis noe de har bedt om.
 • Ta det med ro, vi skal delta med lyst fremfor av plikt. Er du sliten og ikke ønsker å delta en dag, så er det lov å avlyse. 
 • Høsting skjer på tillit, avlingen er noe vi har dyrket frem sammen, spar derfor noe igjen til dine med-medlemmer.
 • Vi står alle ansvarlig for dyrkingen. Får vi angrep av skadedyr, blir gartneren sykemeldt, regner det sommeren gjennom, ryker vanningsanlegget eller skjer andre uforutsette ting som kan skade avlingen, er det alle medlemmenes ansvar å delta for å hindre at dette skjer – uavhengig av dugnads-innsats gjennom året.

9. Organisasjon og styre  

Styret

 • Virksomheten ledes av et styre og forpliktes av underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet og skal bestå av leder og minst to og maksimalt syv styremedlemmer.  
 • Styret kan opprette midlertidige arbeidsgrupper for gjennomføring av nødvendige oppgaver for drift og videreutvikling av foretaket. Styreleder velges for ett år og øvrige verv to år. Årsmøtet velger leder og for øvrig konstituerer styret seg selv.
 • Styret fører protokoll fra sine møter og har følgende arbeidsoppgaver:

• Forberede årsmøtet

• Gjennomføre andre medlemsmøter etter behov

• Har overordnet ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser.

 • Styret kan meddele prokura.

Prokura er en fullmakt til å inngå avtaler i foretakets navn. En eller flere personer (her styret) som er meddelt prokura kalles for en prokurist. Prokuristen kan som utgangspunkt «opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften av dette» (prokuraloven § 1). Unntak gjelder imidlertid for overdragelse og beheftelse (f.eks. pantsettelse) av fast eiendom og løsøre. Dette krever særskilt fullmakt.

Ansvar

• Styret i fellesskap har det administrative ansvaret for driften av foretaket

• Gartner har det faglige ansvar for planlegging og gjennomføring av produksjonen

10. Årsmøte

 • Årsmøtet avholdes hver høst etter endt sesong. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning og saksliste. Varsel om årsmøtet skal skje innen en måned før møtet. Forslag til innkomne saker må foreligge tre uker før møtet og sakspapirene gjøres tilgjengelig for medlemmene senest to uker før dette. Avgjørelser på årsmøtet skjer med alminnelig flertall. Hver stemmeberettiget medlem har én stemme. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 

Følgende saker behandles og avgjøres:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 • Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Styrets årsberetning.
 • Årsregnskapet.
 • Innkomne saker.
 • Styrets forslag til medlemsavgift og andelspris for neste sesong.
 • Budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
 • Valg av eventuelle nye styremedlemmer, ledere for arbeidsgruppene.

For å kunne behandles av årsmøtet, må forslag til vedtektsendring være nevnt i innkallingen. Til vedtektsendringer kreves ¾ flertall på årsmøtet.

11. Ekstraordinært årsmøte

 • Når minst 1/3 av andelshaverne eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist og innkallingen må inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen.

12. Anvendelse av årsoverskudd

 • Økonomiske forpliktelser:

Beslutning om endring av foretakets økonomiske forpliktelser, som opptak av lån, yte kreditt eller foreta større investeringer, skal behandles på årsmøtet.

 • Årsoverskudd godskrives egenkapitalen.

13. Sanksjoner 

 • Styret kan vedta å ekskludere medlemmer om de opptrer grovt uaktsomt eller på annen måte antas å kunne skade foretaket.

14. Tvister

 • Tvist mellom medlemmer, eller mellom medlemmer og samvirkeforetaket, skal underlegges regler og retningslinjer for Solberg andelsgård og norsk lov.

14. Oppløsning

 • Vedtak om å løse opp samvirkeforetaket blir gjort av årsmøtet med flertall som for vedtektsendring. Vedtektene kan fastsette et strenge
 • re vedtakskrav.
 • Årsmøtet vedtar om foretakets eventuelle nettoformue fordeles likt mellom andelshaverne eller går til andre formål.